Regulamin

Regulamin Młody Balet Polski - Szkoła  Baletu Warszawa/ Ostrołeka

oraz spektakle Teatralne  

Dyrektor artystyczny i programowy Anna Davies

 

Regulamin został opracowany w trosce o absolutne bezpieczeństwo i komfort wszystkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najmłodszych uczestników.

 

OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, osoby przebywające na terenie szkół lub na terenie teatru podczas spektakli Młody Balet Polski ( MBP ) reprezentowanej przez Sztuka Tańca Anna Davies. Zajęcia Baletu prowadzone się w dwóch lokalizacjach:

Warszawa - Ostrołęka. Spektakle - głównie Teatr Palladium Warszawa

2. Zapisanie na zajęcia baletu  jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu

3. Uczestnik zajęć i spektakli zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu

i bierze na siebie całą odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią

4. MBP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o tym będzie na bieżąco aktualizowana na stronie www.balet.info.pl. w zakładce NEWS oraz wysłana uczestnikom na adres mailowy

5. Uczestnictwo w zajęciach i spektaklach MBP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie swojego wizerunku w celach promocyjnych MBP (np. Facebook, Instagram, strona www.balet.info.pl, itd.)  

6. Zapisanie na zajęcia MBP oraz udział w spektaklach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MBP w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

7.Regulamin jest dostępny podczas zajęć na recepcji szkoły w widocznym miejscu

 

 

ZAPISY / OPŁATY

1. Zapisy na zajęcia dla dzieci, młodzieży dokonują rodzice lub ich prawni opiekunowie, biorąc tym samym odpowiedzialność za zapisaną osobę

2. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy

3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zapisaniu na zajęcia należy uiścić opłatę.

W przypadku dokonania opłaty przelewem okazujemy na recepcji potwierdzenie w dniu przyjścia na zajęcia, które umożliwi wejście wg cennika.

4. Płatności przelewem muszą zawierać tytuł: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za jaki płacimy, W-wa lub Ostrołęka, nazwa grupy

5. numer konta do przelewów za zajęcia: Sztuka Tańca Anna Davies 57 1020 1156 0000 7402 0131 6348

6. Pierwsze zajęcia, dla nowego uczestnika nie są darmowe, nie ma zajęć próbnych

7. Nieobecność lub rezygnację należy zgłosić mailowo  scenabaletowa@gmail.com lub sms tel.606926757

7. Brak opłaty  z góry za zajęcia upoważnia MBP do odmowy udziału uczestnika

8. Za zajęcia dokonujemy opłat w trybie miesięcznym lub semestralnym.

Pojedyncze i indywidualne lekcje odbywają się wyłącznie po uzgodnieniu takiej możliwości z dyrekcją szkoły

9. Za nieobecność na zajęciach nie ma zwrotu pieniędzy.

Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym ustalonym terminie.

10. W kalendarzu szkolnym na stronie internetowej znajduje się wykaz dni wolnych oraz dni, w których nie ma zajęć.  

11. Opłata za zajęcia lub jej część jest zwracana przez MBP wyłącznie jeśli zajęcia nie odbyły się z winy MBP lub zostały odwołane.  

12. W wyjątkowych, uzgodnionych z dyrekcją szkoły przypadkach można przedłużyć opłatę na następny miesiąc o ilość zajęć odwołanych przez MBP

13. MBP ma prawo do zmiany terminu rozpoczęcia nauki w danej grupie lub jej rozwiązania. Minimalna ilość do poprowadzenia zajęć grupowych to 4 osoby.

14. W przypadku braku miejsc w grupie osoby zainteresowane są wpisywane na listę oczekujących lub proponujemy miejsce w innej grupie.

15. MBP może kontaktować się z uczestnikami za pośrednictwem smsów, kontaktu telefonicznego, e-maila.

16. Nie honorujemy kart sportowych typu: Benefit Multisport, My Benefit, OKsystem, FitProfit, FitFlex

 

   ZAJĘCIA

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie według standardów obowiązujących w szkole (patrz Dress Code). Każdy powinien mieć ze sobą wodę do picia, a dzieci dodatkowo chusteczki higieniczne.

2. Na sali baletu przebywać mogą jedynie uczestnicy zajęć, pedagodzy i osoby zaproszone.

3.Rodzice i opiekunowie dzieci oczekują w recepcji lub w bliskiej odległości miejsca zajęć. Zgłaszają się po odbiór dziecka do recepcji lub czekają tuż przed salą najpóżniej na 10 min przed zakończeniem zajęć. Niedopuszczalne jest spóżnianie się po odbiór dzieci.

4. Rodzice dzieci wieku 3-5 lat proszeni są o obecność podczas  trwania całych zajęć blisko sali  np. w razie potrzeby skorzystania dziecka z toalety

5. Obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, filmowania podczas zajęć i spektakli przez uczestników, rodziców i opiekunów.

6. Na salę baletową można wejść wyłącznie w obuwiu zmienionym, odpowiednim do wybranego tańca

7. Za ubrania, obuwie, sprzęt do zajęć, baletki, stroje i rzeczy wartościowe pozostawione  przez uczestników zajęć lub spektakli  MBP nie ponosi odpowiedzialności

8. Na sali obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów.

9. Zajęcia w szkole MBP są prowadzone w oparciu o opracowany program nauki dla danej grupy wiekowej i określonym poziomie zaawansowania. Wiek nie jest jedynym kryterium zakwalifikowania do danej grupy, bierzemy pod uwagę także poziom zaawansowania

 

BEZPIECZEŃSTWO

1. Uczestnik zajęć lub jego rodzic czy prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za zaistniałe kontuzje, nieszczęśliwe wypadki, zezwalając na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach oświadcza, że jest w pełni tego świadomy

2. MBP nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za w/w przypadki powstałe podczas zajęć/występów.

3. Uczestnik bierze udział w zajęciach/ występach  na własną odpowiedzialność i zrzeka się prawa do oskarżenia lub  jakichkolwiek roszczeń w stosunku do MBP i pedagogów prowadzących zajęcia w przypadku urazu lub  kontuzji nie wynikającej z bezpośredniego działania MBP (np.prowadzącego zajęcia) np. skręcenia, złamania.

4. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że  dziecko jest jest zdrowe i  może uczestniczyć w zajęciach tanecznych/ występach, biorąc tym samych na siebie odpowiedzialność.

5. O wszelkich chorobach np. infekcje, gorączka, zatrucia pokarmowe, zasłabnięcia , cukrzyca itp., gdzie może zaistnieć potrzeba nagłej pomocy lekarskiej trzeba koniecznie poinformować dyrekcję i prowadzących zajęcia/ występy. W przypadku chorób przewlekłych należy o tym poinformować przy zapisach. MBP ma prawo odmówić możliwości uczestnictwa w zajęciach/występach osoby chorej lub przerwać zajęcia i niezwłocznie powiadomić o tym rodzica dziecka.

5. Uczestnik jest zobowiązany poinformować MBP o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach/ występach lub kontuzjach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe lub stanowić zagrożenie zdrowia. MBP ma prawo odmówić możliwości uczestnictwa w zajęciach/ występach.

6. Za szkody wyrządzone przez uczestnika powstałe na terenie prowadzonych zajęć/występów odpowiada uczestnik lub opiekun dziecka ponosząc za straty wszelkie konsekwencje

7. Na terenie szkoły i podczas występów w teatrze  obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających. Osoby nie trzeżwe nie są wpuszczane na teren zajęć do  teatru i  na zajęcia

8. Każda osoba, która nie przestrzega pkt.7 zostanie natychmiast usunięta, a opłata za zajęcia nie będzie zwrócona

9. Osoby prowadzące zajęcia oraz pracujące na recepcji szkoły są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć i rzetelności ich prowadzenia według opracowanego programu nauki.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia z listy uczestników

11.Kwestie nieuregulowane regulaminem rozwiązuje dyrekcja szkoły

 

                                                         SPEKTAKLE

1.Udział w spektaklu nie jest obowiązkowy. Stanowi wyróżnienie dla uczestnika zajęć

2.Decyzję o zakwalifikowaniu do obsady danego spektaklu podejmuje wyłącznie dyrekcja szkoły i pedagog prowadzący

3.Występ w spektaklu jest nieodpłatny, a dojazd i powrót do teatru organizowany jest indywidualnie przez uczestnika na jego koszt

4.Rodzice przyprowadzają dzieci do teatru i pozostają z  nimi przez cały czas, oczekują podczas próby i spektaklu na fayer teatru lub widowni  z zakupionym biletem.

Rodzice dzieci i opiekunowie nie mogą przebywać za kulisami. Wyjątek stanowią rodzice dzieci w wieku 3 - 4,5 lat rodzice, którzy są z dzieckiem przez cały czas za kulisami.

5.  Po występie rodzice niezwłocznie odbierają dziecko oczekując  przy wejściu za kulisy.

6.Dzieci przebywają podczas próby i spektaklu za kulisami pod opieką osób wyznaczonych przez MBP i Teatr.

7.Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania za kulisy osób niebiorących udziału w spektaklu

8. Na 30 min przed spektaklem i podczas spektaklu zabronione jest  wychodzenie uczestnika na widownię

9. W teatrze obowiązuje całkowity zakaz wykonywania zdjęć i filmowania. Można robić zdjęcia i filmować wyłącznie podczas ukłonów na scenie i na foyer teatru.

Zdjęcia i filmy mogą robić  wyłącznie osoby wyznaczone przez dyrekcję MBP i dyrekcję teatru.

10. Uczestnik spektaklu jest zobowiązany do posiadania: odpowiedniego obuwia, przyborów do czesania, rajstop, ewentualnie  kostiumu lub innych części garderoby według ustalonych wcześniej specyfikacji i wytycznych dyrekcji szkoły

11.Uczestnik spektaklu nie może spożywać posiłków podczas prób i spektakli, przynosi ze sobą wodę do picia oraz suchy prowiant.

12.Po zakończonym spektaklu uczestnik oddaje kostium w stanie nienaruszonym

13. Za kulisami w teatrze obowiązuje zakaz głośnego rozmawiania, biegania po schodach, zjeżdżania po poręczach, dotykania, przesuwania rekwizytów na scenie i poruszania się samowolnie za kulisami i po garderobach. Rodzice lub opiekunowie dzieci muszą uczulić na ten fakt swoje pociechy.

14. Rodzice uczestnika spektaklu nie mogą przemieszczać się podczas spektaklu za kulisy i na widownię.

15. Wstęp na widownię mają wyłącznie osoby, które zakupiły bilet na dany spektakl. Osoby oczekujące na dzieci bez ważnego biletu proszone są o oczekiwanie na Foyer Teatru.

16. Za szkody poczynione przez uczestnika odpowiada uczestnik lub  rodzic lub jego opiekun.

17. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że  dziecko jest zdrowe i  może uczestniczyć w występach, tym samym bierze na siebie odpowiedzialność

18. Uczestniczenie w spektaklach MBP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie swojego wizerunku w celach promocyjnych MBP i Teatru, w którym odbywa się występ (np. Facebook, Instagram, strona www.balet.info.pl, www.teatrpalladium.com ) Przetwarzanie wizerunku jako danych osobowych dzieci lub ich rodziców czy opiekunów odbywa się w oparciu o dobrowolną zgodę na zasadach wynikających z klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych przedstawionej przy zapisie na zajęcia.

19. Przepisy bezpieczeństwa tak jak w rozdziale Regulaminu pt.Bezpieczeństwo